ABYSS

сетевое издание (научный электронный журнал)

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


abyss_issue:4:7

Духовная свобода и зависимость в современном мире

Spiritual freedom and dependence in the contemporary world

УДК 123.1

Каменева Е.А., курсант факультета подготовки следователей, Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова

Kameneva E.A., cadet of the faculty of training of investigators, Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia

В статье рассматриваются различные точки зрения на духовную свободу, а также анализируются причины кризиса духовной свободы человека в современности. Отмечается роль духовной свободы для человека, также предложены способы обретения духовной свободы.

Ключевые слова: духовная свобода, зависимость, общество потребления, гедонизм, одномерный человек.

The article examines various points of view on spiritual freedom, as well as analyzes the causes of the crisis of human spiritual freedom in modern times. The role of spiritual freedom for a person is noted, as well as ways of gaining spiritual freedom.

Keywords: spiritual freedom, dependence, consumer society, hedonism, one-dimensional person.

Список литературы

 1. Bauman, Z. Individualizirovannoe obshchestvo. M.: Logos, 2005. 390 s.
 2. Byorlin, I. Filosofiya svobody. Evropa. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2001. 448 s.
 3. Bzhezinskij, Z. Velikaya shahmatnaya doska. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1998. 256 s.
 4. B'yukenen, P. Dzh. Smert' Zapada. M.: AST, 2004. 444 s.
 5. Gusakova, T. F. Sovremennyj socium: iskushenie gedonizmom / Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social'no-ehkonomicheskie i pravovye issledovaniya. 2009. № 5. S. 221-224.
 6. Zemcov, YU. N. Duhovnyj krizis: prichiny, dinamika, posledstviya / Sovremennye aspekty gumanitarnogo znaniya: Materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. O.V. Grigorenko. Voronezh : IPC «Nauchnaya kniga», 2017. S. 32-36.
 7. Markuze G. Odnomernyj chelovek. – M.: «REFL-book». 1994. 368 s.
 8. Hohlova, A.V. Sushchnost' duhovnogo otchuzhdeniya kak social'nogo fenomena i ego osobennosti v sovremennom mire i Rossii / Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2011. № 1. S. 116-122.

References

 1. Bauman, Z. Individualizirovannoe obshchestvo. M.: Logos, 2005. 390 s.
 2. Byorlin, I. Filosofiya svobody. Evropa. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2001. 448 s.
 3. Bzhezinskij, Z. Velikaya shahmatnaya doska. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1998. 256 s.
 4. B'yukenen, P. Dzh. Smert' Zapada. M.: AST, 2004. 444 s.
 5. Gusakova, T. F. Sovremennyj socium: iskushenie gedonizmom / Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social'no-ehkonomicheskie i pravovye issledovaniya. 2009. № 5. S. 221-224.
 6. Zemcov, YU. N. Duhovnyj krizis: prichiny, dinamika, posledstviya / Sovremennye aspekty gumanitarnogo znaniya: Materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. O.V. Grigorenko. Voronezh : IPC «Nauchnaya kniga», 2017. S. 32-36.
 7. Markuze G. Odnomernyj chelovek. – M.: «REFL-book». 1994. 368 s.
 8. Hohlova, A.V. Sushchnost' duhovnogo otchuzhdeniya kak social'nogo fenomena i ego osobennosti v sovremennom mire i Rossii / Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2011. № 1. S. 116-122.

Полный текст PDF

abyss_issue/4/7.txt · Последние изменения: 2018/06/29 22:07 — Желтикова И. В.

Инструменты страницы